Snapdragon 820 – 4

Snapdragon 820 3 150x150 - Snapdragon 820 - 4
Snapdragon 820 5 150x150 - Snapdragon 820 - 4

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Cách kiểm tra tình trạng pin, tắt tùy chọn làm chậm...

Tính năng mới được hiển thị qua menu "Battery Health" trong mục Battery ở phần cài đặt của iOS 11.3. Menu này chỉ gồm...