bphone 2017 5

bphone 2017 4 150x150 - bphone 2017 5
bphone 2017 6 150x150 - bphone 2017 5

TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Hiển thị thông số phần cứng ở desktop Windows 10

Như đã biết thì kể từ Windows 8 thì widget đã hoàn toàn biến mất khỏi màn hình desktop của Windows. Tuy nhiên, khó...