TIN XEM NHIỀU

TIN NGÃU NHIÊN

Tắt tất cả plugin không cần đăng nhập vào trang quản...

Và lúc đó điều mình cần làm đầu tiên là phải làm sao để tắt tất cả plugin đang sử dụng mà không cần...